May 11

vShield Manager 5.1

vShield Manager 5.1 là giao diện quản lý các vShield Edge thuộc bộ vCloud Networking và security. Với vShield Edge, bạn có thể chặn / mở port hoặc theo dõi m…

Rating: 5/5


May 10

VMware vShield Manager 1.5 to 5.1 Upgrade

This video demonstrates how to upgrade from VMware vShield Manager 5.0 to vCloud Networking and Security 5.1.

Rating: 5/5